งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ตามกฎหมาย)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

 

        การตรวจสอบและรับรองการัดการพลังงาน (ตามกฎหมาย)

       พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ) กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้อง ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งจัดทำรายงานการจัดการพลังงานนำส่งให้กับ พพ.ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ดาว์นโหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี้